Hoe kan uw initiatief tot iets moois groeien ?
Stel, u heeft een idee of project dat aan alle onder criteria genoemde vereisten van de Stichting Wildervank Fonds voldoet. Dan is het zaak om uw aanvraag voor financiŽle 'voeding' goed te onderbouwen.

Verzoeken om financiŽle steun dienen schriftelijk worden ingediend; de aanvragen worden door de secretaris in chronologische volgorde vastgelegd. Het fonds kent geen gestandaardiseerde aanvraagformulieren; iedere aanvraag dient opgebouwd te zijn uit ten minste de volgende elementen:
  • gegevens van de aanvragende instelling (indien aanwezig: statuten en inschrijving Kamer van Koophandel);
  • indien aanwezig: de meest recente jaarrekeningen en jaarverslagen;
  • een uitgebreide projectbeschrijving;
  • een begroting alsmede een overzicht van de instellingen waar eveneens een aanvraag voor een bijdrage is ingediend;
  • een opgave van reeds toegezegde bedragen en namen van de betrokken personen en instellingen;
  • de naam van een of meer contactpersonen.
Bij verstrekking van onjuiste informatie bij de aanvraag, alsmede indien de donatie niet aan het bestemde doel is besteed, kan restitutie van de verstrekte financiŽle bijdrage worden verlangd.

Bij verstrekte donaties vanaf € 5.000,= wordt met de aanvrager afgesproken dat het betreffende project na voltooiing geŽvalueerd zal kunnen worden. Dit kan gebeuren door een schriftelijke evaluatie door de aanvrager zelf of een mondelinge evaluatie door een bezoek te brengen aan de begunstigde organisatie.

Beneden € 12.500,= kan het Fonds van de desbetreffende instelling een financiŽle verantwoording aangaande de verstrekte donatie verlangen.

Voor verstrekte donaties van € 12.500,= en hoger kan het Fonds een accountantsverklaring vragen, waarin bevestigd wordt dat het toegewezen bedrag ook daadwerkelijk conform de afspraken is besteed aan het bedoelde project.

De toewijzing van donaties of maatschappelijke sponsoring is geheel en al ter beoordeling van de Stichting Wildervank Fonds. Het proces van besluitvorming inzake de eventuele toewijzing neemt doorgaans niet meer dan een maand in beslag.