PrivacyverklaringStichting Wildervank Fonds
Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

Over ons
Op onze website www.stichtingwildervankfonds.nl staat de aanvraagprocedure vermeldt.
De aanvrager kan via deze website geen informatie invoeren aangaande een aanvraag. Alle aanvragen dienen schriftelijk ingediend te worden zoals in de aanvraagprocedure wordt weergegeven. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG.

Onze gegevens zijn:
Stichting Wildervank Fonds
KvK:410.15.410
Postbus 2018
9640 CA Veendam


Welke gegevens verzamelen we ?
Wanneer u een aanvraag bij ons doet, zal aan u gevraagd worden om gegevens aan te leveren. Naast de 'zakelijke' gegevens, de gegevens van uw vereniging of stichting, vragen wij ook naar de persoonsgegevens van u, als aanvrager. Wij verwerken in dat geval alleen de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt heeft. Dit kunnen de volgende gegevens zijn: voor- en achternaam; emailadres; International Bank Account Number (IBAN); adres; telefoonnummer.

De gegevens die u aan ons verstrekt, gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor u ze verstrekt heeft, namelijk het onderhouden van contact en het beoordelen en behandelen van uw aanvraag.

Bewaartermijn
Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De onderstaande termijn geldt, tenzij er verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Op het moment dat u persoonsgegevens ten behoeve van een aanvraag schriftelijk of mondeling aan ons verstrekt worden deze gegevens opgeslagen. De gegevens aangaande de aanvraag blijven voor 7 jaar beschikbaar in ons archief, zodat wij op een later moment kunnen terugzien welke aanvragen uw organisatie heeft gedaan. Voor statistische overzichten blijven de volgende gegevens beschikbaar: projectnummer; naam aanvrager; doel van de aanvraag; toegekend bedrag; datum van uitbetaling.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en/of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. De beveiligings- maatregelen die wij gebruiken zijn onder andere logische toegangscontrole met wachtwoorden.

Met wie delen wij uw gegevens ?
Uw persoonsgegevens kunnen verstrekt worden aan derden die ten behoeve van ons een deel van de verwerking van uw aanvraag op zich zullen nemen. U mag ervan uitgaan dat deze bedrijvenzorgvuldig worden geselecteerd. Bovendien moeten die bedrijven zich contractueel jegens Stichting Wildervank Fonds verplichten dat zij zich op hun beurt ook aan de Privacywetgeving houden.

Cookies
Deze website maakt geen gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat door een website kan worden meegestuurd en vervolgens via uw browser ergens in de directorystructuur van uw device wordt geplaatst. De hierin opgeslagen informatie wordt meeverzonden naar de cookie-plaatsende website wanneer u de betreffende website opnieuw bezoekt.

Rechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Als u aan ons uw toestemming heeft gegeven om bepaalde gegevens van u te verwerken, heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vr deze intrekking.

Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen. Wij zullen uw verzoek binnen acht weken in behandeling nemen.

Communicatie via email is niet mogelijk.
U kunt uw verzoek sturen naar:

     Stichting Wildervank Fonds
     Postbus 2018
     9640 CA Veendam


U heeft het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan. Deze klacht kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.