Welke projecten komen in aanmerking ...
Artikel 2 van de statuten van de Stichting Wildervank Fonds luidt:

 1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van culturele, sociale, educatieve en charitatieve activiteiten op het gebied van de sport en andere activiteiten van ideŽle aard, alsmede het doen van uitkeringen met een ideŽle of sociale strekking gericht op de regio Wildervank, Veendam, Stadskanaal, Beilen en Bellingwolde, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
  Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen om niet aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
 2. De stichting beoogt het algemeen nut, zoals weergegeven is in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.
 3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
 4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door instellingen en/of personen aan te wijzen, die een door het bestuur vast te stellen bedrag ontvangen van de stichting of van een andere rechtspersoon, die een dergelijke aanwijzing van de stichting heeft opgedragen.
 5. De stichting heeft eigen vermogen en reserves die worden aangewend voor de statutair vastgelegde doelen. Het bestuur wenst de toevertrouwde middelen op korte en op lange termijn verantwoord en solide te beleggen. Terwijl het (direct) rendement op de portefeuille een hoge prioriteit heeft, staan het defensieve karakter van het beleggingsbeleid en een voorzichtige afweging van risico en rendement steeds voorop.
 6. Het eigen vermogen en de Bestemmingsreserve Niet Uitkeerbaar Vermogen van de stichting mag door het in artikel 2 lid 1 genoemde doel niet worden aangetast.

Als klankbord van de samenleving wil de Stichting Wildervank Fonds slechts weinig zaken uitsluiten. Het soort initiatieven dat voor financiŽle steun van de Stichting Wildervank Fonds in aanmerking komt, mag dan ook heel divers en origineel van opzet zijn. Projecten met een sociaal-maatschappelijke of ideŽle inslag, dan wel concreet gericht op kunst, sport, gezondheid, educatie, recreatie of natuur en milieu kunnen voor steun bij het Fonds terecht.

Een aanvraag bij de Stichting Wildervank Fonds moet altijd projectgebonden zijn en er moet aanwijsbaar sprake zijn van onvoldoende vermogen. Voorwaarde is verder dat de initiatieven zich richten op de regio Wildervank, Veendam, Stadskanaal, Beilen en Bellingwolde en een looptijd hebben van maximaal vier jaar. Uiteraard moeten ze van algemeen belang zijn voor de regio en geen commercieel karakter; hetgeen onder meer betekent dat zij hoofdzakelijk dienen te worden uitgevoerd door betrokken vrijwilligers.
... en welke niet
Hoewel de Stichting Wildervank Fonds open staat voor een grote variŽteit aan initiatieven, wordt niet elke aanvraag in behandeling genomen.

De Stichting Wildervank Fonds geeft in principe geen steun aan:

 • individuen;
 • instellingen en projecten met een overwegend commerciŽle, politieke of religieuze doelstelling;
 • instellingen die een aanvraag indienen ter dekking van exploitatie- en / of overheadkosten;
 • projecten die reeds in een vergevorderd stadium verkeren;
 • overheden of overheidsinstellingen;
 • instellingen die uitsluitend een niet-projectgebonden aanvraag indienen;
 • instellingen die over een substantieel eigen vermogen beschikken;
 • instellingen, gevestigd buiten de genoemde regio's, tenzij het een instelling betreft met een bovenregionaal project dienstig aan een of meer van de vier genoemde regio's.