Algemeen Nut Beogende Instelling
Naam, RSIN, contactgegevens:
Naam : Stichting Wildervank Fonds
RSIN : 806137551
Postadres : Postbus 2018, 9640 CA Veendam

Doelstelling:
  1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van culturele, sociale, educatieve en charitatieve activiteiten op het gebied van de sport en andere activiteiten van ideŽle aard, alsmede het doen van uitkeringen met een ideŽle of sociale strekking gericht op de regio Wildervank, Veendam, Stadskanaal, Beilen en Bellingwolde, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
    Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen om niet aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
  2. De stichting beoogt het algemeen nut, zoals weergegeven is in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.
  3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
  4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door instellingen en/of personen aan te wijzen, die een door het bestuur vast te stellen bedrag ontvangen van de stichting of van een andere rechtspersoon, die een dergelijke aanwijzing van de stichting heeft opgedragen.
  5. De stichting heeft eigen vermogen en reserves die worden aangewend voor de statutair vastgelegde doelen. Het bestuur wenst de toevertrouwde middelen op korte en op lange termijn verantwoord en solide te beleggen. Terwijl het (direct) rendement op de portefeuille een hoge prioriteit heeft, staan het defensieve karakter van het beleggingsbeleid en een voorzichtige afweging van risico en rendement steeds voorop.
  6. Het eigen vermogen en de Bestemmingsreserve Niet Uitkeerbaar Vermogen van de stichting mag door het in artikel 2 lid 1 genoemde doel niet worden aangetast.

Beloningsbeleid:
De bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden niet-bovenmatige vacatiegelden en een vergoeding voor uitvoerende werkzaamheden, welke worden vastgesteld door het bestuur.

Verkort beleidsplan:
Het beleid van de Stichting Wildervank Fonds is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling. Het vermogen van de Stichting Wildervank Fonds wordt op korte en lange termijn verantwoord en solide belegd. Het (direct) rendement op de portefeuille heeft een hoge prioriteit, doch het defensieve karakter van het beleggingsbeleid en een voorzichtige afweging van het risico en rendement staan voorop.
De Stichting Wildervank Fonds heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling. De Stichting Wildervank Fonds werft geen gelden. Voor het beloningsbeleid en onkostenvergoeding van de Stichting Wildervank Fonds zie beloningsbeleid. De administratie van de Stichting Wildervank Fonds wordt gevoerd door de penningmeesters en secretarissen. De inkomsten en het vermogen worden beheerd door het Bestuur van de Stichting Wildervank Fonds.

Download: Standaardformulier publicatieplicht ANBI vermogensfondsen