Algemeen Nut Beogende Instelling
Naam, RSIN, contactgegevens:
Naam : Stichting Wildervank Fonds
RSIN : 806137551
Postadres : Postbus 2018, 9640 CA Veendam

Doelstelling:
Het bevorderen van culturele, sociale, educatieve en charitatieve activiteiten op het gebied van de sport en andere activiteiten van ideŽle aard, alsmede het doen van uitkeringen met een ideŽle of sociale strekking gericht op de regio Wildervank, Veendam, Stadskanaal, Beilen en Bellingwolde, alles in de ruimste zin des woords.

Beloningsbeleid:
De leden van het bestuur van de Stichting Wildervank Fonds ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte kosten en een niet-bovenmatige vacatiegeld. Voor niet-beleidsbepalende werkzaamheden, zijnde uitvoerende werkzaamheden, wordt aan de bestuursleden met een bijzondere titel een marktconforme vergoeding toegekend.

Verkort beleidsplan:
Het beleid van de Stichting Wildervank Fonds is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling. Het vermogen van de Stichting Wildervank Fonds wordt op korte en lange termijn verantwoord en solide belegd. Het (direct) rendement op de portefeuille heeft een hoge prioriteit, doch het defensieve karakter van het beleggingsbeleid en een voorzichtige afweging van het risico en rendement staan voorop.
De Stichting Wildervank Fonds heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling. De Stichting Wildervank Fonds werft geen gelden. Voor het beloningsbeleid en onkostenvergoeding van de Stichting Wildervank Fonds zie beloningsbeleid.
De administratie van de Stichting Wildervank Fonds wordt gevoerd door de penningmeester en secretaris en de inkomsten en het vermogen worden beheerd door het Bestuur van de Stichting Wildervank Fonds.

Download: Standaardformulier publicatieplicht ANBI vermogensfondsen